Thư viện hình ảnh
Thư

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ học nghề
Liên hệ học nghề
Ms Yến 0983.093.081 - Ms Tâm 0978.467.458
Tiếp nhận phản hồi
Tiếp nhận phản hồi
Mr Hoàn: 0988.364.082
Đối tác

Đề cương lớp điện thoại di động

ĐỀ CƯƠNG LỚP ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Tổng thời gian chương trình: 65 buổi
Lý thuyết :21; Thực hành: 44
  
A. LÝ THUYẾT (21 BUỔI)
 
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN THOẠI (2,5 buổi)
 
Bài 1 (0,5 buổi): Khái quát về mạng điện thoại Di động
1. Lịch sử phát triển của điện thoại di động
- Giới thiệu về mạng GSM
- Giới thiệuvề mạng CDMA
2. Cấu trúc mạng điện thoại di động
- Sơ đồ cấu trúc mạng điện thoại
- Điều chế dữ liệu và truyền dẫn dữ liệu mạng GSM - CDMA
- Giao tiếp giữa MS và BTS
  
Bài 2 (01 buổi): Sơ đồ khối máy Điện thoại di động
1. Sơ đồ khối tổng quát
2. Phân tích nguyên lý hoạt động các khối trong máy Di động
3. Phân tích sơ đồ khối chi tiết đặc trưng 1 số hãng máy
- Máy Nokia.
- Máy Sam Sung 
 
Bài 3 (01 buổi): Phân tích nguyên lý hoạt động của các khối
1. Khối Nguồn:
- Sơ đồ khối tổng quan
- Phân tích nguyên lý hoạt động
2. Khối Điều khiển:
- Sơ đồ khối tổng quan
- Phân tích nguyên lý hoạt động và các dữ liệu điều khiển
3. Khối kênh vô tuyến (RX – TX):
- Sơ đồ khối tổng quan
- Phân tích nguyên lý hoạt động kênh Thu (RX)
- Phân tích nguyên lý hoạt động kênh Phát (TX)
4. Khối tạo xung nhịp và các khối phụ
  
PHẦN II: SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NOKIA (07 buổi)
  
Bài 1 (01 buổi): Khối nguồn tổng quát trong điện thoại Nokia
1. Sơ đồ khối nguồn tổng quát hãng máy Nokia
2. Phân tích nguyên lý hoạt động khối nguồn Nokia
 
 
Bài 2 (01 buổi): Phân tích điều kiện mở nguồn Nokia DCT4
1. Sơ đồ khối điều kiện mở nguồn đời máy Nokia DCT4
2. Phân tích các điều kiện mở nguồn đời máy Nokia DCT4 
 
Bài 3 (01 buổi): Phương pháp sửa chữa khối nguồn Nokia DCT4
1. Phân tích phương pháp sửa chữa máy không lên nguồn:
- Sử dụng thiết bị để kiểm tra chuẩn đoán pan bệnh
- Các bước kiểm tra sửa chữa chi tiết
2. Phân tích sửa chữa pan bệnh trên sơ đồ nguyên lý:
- Pan hỏng nguồn do lỗi IC nguồn
- Pan hỏng nguồn do lỗi Xung nhịp
- Pan hỏng nguồn do lỗi khối Điều mhiển
- Pan hỏng nguồn do lỗi Phần Mềm
  
Bài 4 (0,5 buổi): Hướng dẫn các bước chạy phần Mềm đời máy Nokia DCT4
1. Khái quát chung về phần mềm trong điện thoại
2. Chức năng của các thanh công cụ trên cửa sổ phần mềm
3. Các bước chạy phần mềm đời máy Nokia DCT4
4. Giải mã các lỗi phần mềm để sửa phần cứng 
 
Bài 5 (01 buổi): Phương pháp sửa chữa khối nguồn đời máy NOKIA BB5
1. Sơ đồ khối điều kiện mở nguồn đời máy Nokia BB5
2. Phân tích các điều kiện mở nguồn đời máy Nokia BB5
3. Phương pháp sửa chữa máy không lên nguồn đời máy Nokia BB5
  
Bài 6 (0,5 buổi): Hướng dẫn các bước chạy phần Mềm đời máy NOKIA BB5
1. Sự khác biệt về phần mềm đời máy BB5 với đời máy DCT4
2. Các bước chạy phần mềm đời máy Nokia BB5
3. Giải mã các lỗi phần mềm để sửa chữa phần cứng 
 
Bài 7 (01 buổi): Phương pháp sửa chữa tín hiệu kênh vô tuyến (Rx – Tx)
1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động kênh vô tuyến Vô tuyến (Rx – Tx):
- Kênh Thu Rx
- Kênh phát Tx
2. Phân tích nguyên lý hoạt động kênh vô tuyến Vô tuyến (Rx – Tx):
- Kênh Thu Rx
- Kênh phát Tx
3. Phương pháp sửa chữa pan bệnh kênh vô tuyến:
- Phương pháp sửa chữa lỗi kênh Thu (Rx)
- Phương pháp sửa chữa lỗi kênh phát (Tx)
  
Bài 8 (01 buổi): Phương pháp sửa chữa mạch phụ hãng máy Nokia
1. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch Sim card
2. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch Sạc pin- Audio Ampli
3. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch thẻ nhớ MMC Card
4. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch Camera
5. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch LCD – Key boord
  
PHẦN III : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG FMOBILE – QMOBILE – IMOBILE – TQ(04 buổi)
  
Bài 1 (01 buổi): Tổng quan về các máy Fmobile- Qmobile- Imobile – TQ
1. Sơ đồ khối tổng quan của các máy Fmobile- Qmobile- Imobile – TQ
2. Phân tích nguyên lý hoạt động và nhiệm vụ của từng khối
  
Bài 2 (01 buổi): Điều kiện mở nguồn Fmobile- Qmobile- Imobile - TQ
1. Sơ đồ điều kiện mở nguồn của các hãng máy
2. Phân tích các điều kiện mở nguồn
  
Bài 3 (0,5 buổi): Hướng dẫn chạy phần Mềm các máy Fmobile- Qmobile- Imobile - TQ
1. Khái quát chung về phần mềm và ác thiết bị chạy phần mềm
2. Tác dụng của các thanh công cụ khi chạy phần mềm
3. Các bước chạy phần mềm cho các hãng máy
4. Giải mã các lỗi phần mềm để sửa phần cứng cho các hãng máy
 
Bài 4 (01 buổi): Phương pháp sửa chữa pan bệnh máy Fmobile- Qmobile- Imobile - TQ
1. Phương pháp sửa chữa các pan không lên nguồn
2. Phương pháp sửa chữa các pan bị mất sóng
3. Phương pháp sửa chữa các pan bị lỗi phần điều khiển
4. Phương pháp sửa chữa các pan bị lỗi phần mềm
  
Bài 5 (0,5 buổi): Phương pháp sửa chữa mạch phụ hãng máy Fmobile- Qmobile- Imobile - TQ
1. Phân tích phương pháp sửa chữa không nhận Sim card
2. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch Sạc pin- Audio Ampli
3. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch thẻ nhớ MMC Card
4. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch Camera
  
PHẦN IV: SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG- SONY(04 buổi)
 
Bài 1 (01 buổi): Tổng quan về khối nguồn các máy SAMSUNG
1. Sơ đồ khối nguồn tổng quan của các máy Sam Sung
2. Phân tích nguyên lý hoạt động và nhiệm vụ của từng khối
 
Bài 2 (01 buổi): Phân tích điều kiện mở nguồn các máy SAM SUNG-SONY
1. Sơ đồ điều kiện mở nguồn đời máy SAM SUNG One-c- Trident- Skyworks
2. Sơ đồ điều kiện mở nguồn đời máy Sony
3. Phân tích điều kiện mở nguồn
 
Bài 3 (01 buổi): Phương pháp sửa chữa khối nguồn hãng Sam Sung- Sony
1. Phương pháp sửa chữa khối nguồn Sam Sung One-c- Trident- Skyworks
2. Phương pháp sửa chữa khối nguồn Sony
 
Bài 4 (0,5 buổi): Hướng dẫn chạy phần Mềm các máy Sam Sung- Sony
1. Khái quát chung về phần mềm và các thiết bị chạy phần mềm
2.Tác dụng của các thanh công cụ khi chạy phần mềm
3. Các bước chạy phần mềm cho các loại máy Sam Sung- Sony
 
Bài 5 (0,5 buổi): Phương pháp sửa chữa mạch phụ hãng máy Sam Sung- Sony
1. Phân tích phương pháp sửa chữa không nhận Sim card
2. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch Sạc pin- Audio Ampli
3. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch thẻ nhớ MMC Card
4. Phân tích phương pháp sửa chữa mạch Camera
 
PHẦN V: PHÂN TÍCH SỬA CHỮA CÁC DÒNG MÁY SMARTPHOME- IPHONE - SAM SUNG - SKY- HTC (3,5 buổi)
 
Bài 1 ( 01 buổi): Khái quát chung về các dòng máy điện thoại Smartphone
1. Phân biệt giữa hai dòng máy trên nền điều hành ios và Android
2. Cấu trúc của hai dòng máy ios và Android
 
Bài 2 (01 buổi): Phân tích nguyên lý khối nguồn các đời máy Iphone
1. Phân tích nguyên lý khối nguồn Iphone 3s- Iphone 4
2. Phương pháp sửa chữa khối nguồn Iphone và 1 số pan bệnh
3. Phương pháp kiểm tra sửa chữa kênh Vô tuyến và các khối phụ
 
Bài 3 (0,5 buổi): Phân tích nguyên lý khối nguồn các đời máy Android Sam sung- Sky- HTC
1. Phân tích nguyên lý khối nguồn Android Sam sung- Sky- HTC
2. Phương pháp sửa chữa khối nguồn và 1 số pan bệnh
3. Phương pháp kiểm tra sửa chữa kênh Vô tuyến và các khối phụ
 
Bài 4 (0,5 buổi): Hướng dẫn chạy phần mềm máy các máy ios và Android
1. Sử dụng thanh công cụ trên cửa sổ phần mềm Itunes và Android mới nhất
2. Cách chọn và Download files cho máy khi chạy lại phần mềm
3. Các bước thao tác phần mềm
4. Giải mã các lỗi khi chạy phần mềm gặp sự cố…113…131…
 
B. THỰC HÀNH (44 BUỔI)
 
PHẦN I : THỰC HÀNH NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN (10 buổi)
 
Bài 1 (01 buổi): Hướng dẫn thực hành kỹ năng tháo lắp linh kiện ngoại vi
1. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị khò hàn:
- Điều chỉnh nhiệt khi tháo – Lắp các linh phụ kiện
- Điều chỉnh gió khi tháo – Lắp các linh phụ kiện
- Điều chỉnh nhiệt mỏ hàn kim khi sử dụng hàn
2. Thực hành kỹ năng thao lắp linh kiện ngoại vi:
- Kỹ năng khi tháo linh kiện trên Main
- Kỹ năng khi lắp linh kiện vào Main
 
Bài 2 (02 buổi): Hướng dẫn thực hành kỹ năng tạo chân cho IC
1. Lựa chọn thiết bị sử dụng:
- Khuôn tạo chân
- Panh cong dùng kỹ thuật cho phép
- Thiếc bột, mỡ hàn
2. Các bước tạo chân IC:
 
Bài 3 (06 buổi): Hướng dẫn thực hành kỹ năng tháo- lắp IC chân gầm
1. Các bước thực hành kỹ năng tháo IC chân gầm
2. Các bước thực hành kỹ năng lắp IC chân gầm
 
Bài 4 (01 buổi): Kiểm tra kỹ năng tháo- lắp IC trên máy đang hoạt động
1. Kiểm tra kỹ năng thao linh kiện ngoại vi
2. Kiểm tra kỹ năng tạo chân IC
3. Kiểm tra kỹ năng tháo lắp tất cả các IC trong điều kiện mở nguồn
 
PHẦN II : THỰC HÀNH SỬA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NOKIA (14 buổi)
 
Bài 1 (01 buổi): Thực hành xác định khối trên điện thoại Nokia
1. Xác định các khối đời máy Nokia DCT4
2. Xác định các khối đời máy Nokia BB5
 
Bài 2 (01 buổi): Thực hành dò mạch xác định điểm đo các đời máy
1. Hướng dẫn thực hành kỹ năng dò mạch:
- Cách đo thông mạch
- Phương pháp đo trở kháng của mạch
2. Hướng dẫn xác định các điểm dô trong mạch các đời máy
 
Bài 3 (01 buổi): TH đo khảo sát điện áp chuẩn khối nguồn Nokia DCT4
1. Khảo sát các mức điện áp chuyển đổi
2. Khảo sát các mức điện áp sau khởi động on/off
3. Khảo sát các mức nguồn điều khiển cấp cho kênh Vô tuyến
 
Bài 4 (0,5 buổi): Thực hành thao tác chạy phần mềm Nokia DCT4
1. Cài đặt các Files chạy cho Flash
2. Hướng dẫn chạy phần mềm Nokia DCT4
 
Bài 5 (03 buổi): Thực hành sửa chữa Pan nguồn đời máy DCT4
1. Hướng dẫn thực hành sửa chữa pan máy bị hỏng nguồn
- Sửa máy bị hỏng nguồn do phần Cứng
- Sửa máy bị hỏng nguồn do phần Mềm
- Sử dụng ohần Mềm để Tess lỗi phần Cứng
2. Thực hành sửa chữa Pan nguồn tổng hợp đời máy DCT4
 
Bài 6 (0,5 buổi): Thực hành thao tác chạy phần mềm Nokia BB5
1. Hướng dẫn Downloal phần mềm cho Flash
2. Cài đặt các Files chạy cho Flash
3.. Hướng dẫn chạy phần mềm Nokia BB5
 
Bài 7 (03 buổi): Thực hành sửa chữa pan nguồn Nokia BB5
1. Hướng dẫn thực hành sửa chữa pan máy bị hỏng nguồn:
- Máy bị hỏng nguồn do phần Cứng
- Máy bị hỏng nguồn do phần Mềm
- Sử dụng phần Mềm để Tess lỗi phần Cứng
2. Luyện tập sửa chữa pan nguồn tổng hợp đời máy BB5
 
Bài 8 (01 buổi): Thực hành sửa chữa pan tổng hợp khối nguồn Nokia
1. Luyện tập sửa chữa pan hỏng nguồn đời máy DCT4
2. Luyện tập sửa chữa pan hỏng nguồn đời máy BB5
 
Bài 9 (02 buổi): Thực hành sửa chữa pan máy mất sóng (Rx – Tx)
1. Dò mạch và xác định điểm đo
2. Đo các mức điện áp chuẩn cấp cho kênh vô tuyến (Rx – Tx)
3. Luyện tập sửa chữa pan bệnh máy bị mất sóng
4. Sử dụng phần Mềm PM để sửa máy bị mất sóng
 
Bài 10 (01 buổi): Thực hành sửa chữa mạch phụ máy Nokia
1. Hướng dẫn sửa chữa pan không nhận Sim Card
2. Hướng dẫn sửa chữa pan không sạc được Pin
3. Hướng dẫn sửa chữa pan không nhận thẻ nhớ MMC Card
4. Hướng dẫn sửa chữa pan màn hình trắng và pan liệt phím Keyboard
5. Hướng dẫn sửa chữa pan mất loa trong hoặc loa ngoài
 
PHẦN III : THỰC HÀNH SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI Fmobile – Qmobile – Avio – TQ (05 buổi)
 
Bài 1 (01 buổi): Thực hành xác định khối và dò mạch trên máy Fmobile-Qmobile-Avio-TQ
1. Xác định các khối chức năng
2. Dò mạch đường cấp nguồn và dẫn tín hiệu
 
Bài 2 (01 buổi): Thực hành đo khảo sát điện áp chuẩn máy Fmobile-Qmobile-Avio-TQ
1. Khảo sát các mức điện áp chuyển đổi
2. Khảo sát các mức điện áp sau khởi động on/off
3. Khảo sát các mức nguồn điều khiển cấp cho kênh Vô tuyến
 
Bài 3 (0,5 buổi): Thực hành thao tác chạy phần mềm cho máy Fmobile-Qmobile-Avio-TQ
1. Hướng dẫn Download phần mềm cho Flash
2. Hướng dẫn chạy phần mềm bằng cổng Tool
3.. Hướng dẫn chạy phần mềm bằng thiết bị chuyên dụng
 
Bài 4 (2,5 buổi): Thực hành sửa chữa pan nguồn máy Fmobile-Qmobile-Avio-TQ
1. Hướng dẫn thực hành sửa chữa các pan máy bị hỏng nguồn:
2. Hướng dẫn sửa chữa pan bệnh máy bị mất sóng
3. Hướng dẫn sửa chữa pan bệnh mạch phụ
  
PHẦN IV : TH SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG – SONY (05 buổi)
 
Bài 1 (01 buổi): Thực hành xác định khối và dò mạch trên máy SAMSUNG
1. Xác định các khối chức năng
2. Dò mạch đường cấp nguồn và dẫn tín hiệu
  
Bài 2 (01 buổi): Thực hành đo khảo sát điện áp chuẩn máy Sam sung- Sony
1. Khảo sát các mức điện áp chuyển đổi
2. Khảo sát các mức điện áp sau khởi động on/off
3. Khảo sát các mức nguồn điều khiển cấp cho kênh Vô tuyến
 
Bài 3 (0,5 buổi): Thực hành thao tác chạy phần mềm cho máy Sam sung- Sony
1. Hướng dẫn Download phần mềm cho Flash
2. Hướng dẫn chạy phần mềm bằng cổng Tool
3.. Hướng dẫn chạy phần mềm bằng thiết bị chuyên dụng
 
Bài 4 (1,5 buổi): Thực hành sửa chữa pan tổng hợp máy Sam sung- Sony
1. Hướng dẫn thực hành sửa chữa các pan máy bị hỏng nguồn
2. Hướng dẫn sửa chữa pan bệnh máy bị mất sóng
 
Bài 5 (01 buổi): Thực hành sửa chữa mạch phụ máy Sam sung- Sony
1. Hướng dẫn sửa chữa pan không nhận Sim Card
2. Hướng dẫn sửa chữa pan không sạc được Pin
3. Hướng dẫn sửa chữa pan không nhận thẻ nhớ MMC Card
4. Hướng dẫn sửa chữa pan màn hình trắng và pan liệt phím Keyboard
5. Hướng dẫn sửa chữa pan mất loa trong hoặc loa ngoài
 
PHẦN V : THỰC HÀNH SỬA CHỮA CÁC DÒNG MÁY SMARTPHONE (10 buổi)
 
Bài 1 (01 buổi): Thực hành xác định các khối trên main Iphone- Sky- HTC
1. Xác định các nguồn
2. Xác định khối điều khiển và ổ cứng hay còn gọi là bộ nhớ trong
3. Xác định kênh Vô tuyến và các mạch phụ
 
Bài 2 (01 buổi): Thực hành dò mạch và xác định điểm đo trên main
1. Xác định các điểm nguồn cấp trước hay còn gọi là nguồn Wbat
2. Xác định các điểm nguồn cấp sau khởi động cấp cho các khối
3. Xác định điểm đo các điện áp điều khiểm mở nguồn
4. Đo điện áp chuẩn trên main
  
Bài 3 (08 buổi): Thực hành sửa chữa pan bệnh
1. Máy bị lỗi chập nguồn trước và sau khởi động
2. Máy bị các lỗi không lên nguồn
3. Máy bị mất sóng
4. Máy không thu được wifi
5. Máy bị lỗi cheo tsod hsy còn gọi là cheo cáp
6.Máy sử dụng mạng 3G bị nóng
7. Máy bị lỗi không sạc được pin
8. Máy bị lỗi cảm ứng
 
Bài 4 (0,5 buổi): Tổng kết môn học
  
(01 buổi): Kiểm tra kết thúc môn học
  
 
                        CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ HANEL
 
 
                       TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO
 
                         GIÁM ĐỐC
 
 
                                (Đã ký)